پیچیده شمیمت همه جا ای تَن بی سر

چون شیشه ی عطری که سرش گم شده باشد