آیت الله مرعشى نجفى چون دکمه ایرانى در بازار نبود به خیاط گفته بود بجاى دکمه از گره در دوخت لباسش استفاده کند...


پی نوشت:

متأسفانه بعضا منتظریم بقیه یه کاری رو شروع کنن بعد ما دنبالش کنیم...

حتی تو خریدن آدامس هم سعی نمیکنیم از تولید داخل استفاده کنیم...