یک نوشته :
مجردها واجب است این صوت را گوش بدهند ...
متأهل ها خیلی خیلی واجب تر ...
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
دو نوشته :
از خدا بترسید و تسلیم‌ ما شوید و کارها را به‌ ما واگذارید ، برماست‌ که‌ شما را از سرچشمه‌ سیراب‌ برگردانیم‌ ، چنان‌ که‌ بردن‌ شما به‌ سرچشمه‌ از ما بود، در پى‌ کشف‌آنچه‌ از شما پوشیده‌ شده‌ نروید و مقصد خود را با دوستى‌ ما بر اساس‌ راهى‌ که‌ روشن‌ است‌ به‌ طرف‌ ما قرار دهید.
 
بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 179
 
سه نوشته :
خوف فرزند شک است
و شک زائیده شرک
و این هرسه، خوف و شک و شرک، راهزنان طریق حقند..
که اگر با مرگ انس نگیری،
خوف راه تو را خواهد زد
و امام را در صحرای بلا رها خواهی کرد.
 
# شهید سید مرتضی آوینی
 
 
چهار نوشته :
جز آه نمی آید از این قلب پر از درد
اینقدر مزن چنگ به سازی که شکسته ست
 
# فاضل نظری 
 
 
پی نوشته : 
امروز دعای عرفه...
خیلی برای مهدی فاطمه سلام الله دعا کنیم...
و برای هم...
برای سربازی...
+ یازهرا سلام الله