🌿 دگرگون کردن تلقى آدم‏ها از خویش و نفوذ دادن مهره‏ هاى مسلط در کار

استاد علی صفایی حائری


#امام_صادق آن قدر آدم داشت که بتواند با کودتایى دستگاه عباسى را بردارد. و #حسین هم حتى آن قدر افراد داشت که بتواند با کشتن یزید به طور ناگهانى بر صحنه مسلط شود؛ ولى مسأله این بود که هنوز مردم آمادگى نداشتند و حتى پس از شهادت حسین و مرگ یزید رو به حکومت علوى نیاوردند، که دیگران بر صحنه نشستند. 

این نشان مى‏دهد که آن دو کار باید فراهم شود. و این است که #ولایت_فقیه که زمینه ساز امامت است باید این 👈 دو کار سنگین را بر دوش بگیرد: یکى دگرگون کردن تلقى آدم‏ها از خویش و دیگرى نفوذ دادن مهره‏هاى مسلط در کار. 

یا باید از نوع حکومت انبیا چشم پوشید و به حکومت‏هایى دیگر روى آورد و یا آن‏که این دو کار را با هم انجام داد: هم تلقى توده‏ها را از خویش عوض کرد تا به رفاه و آزادى قانع نشوند و حتى بالاتر از آزادى و عدالت و عرفان و تکامل را خواستار باشند و هم مهره‏هاى مسلط را بر سر کار گذاشت و آنها را نفوذ داد.


ما امروز در ممالک اسلامى شاهدیم که چگونه پفیوزهایى بدون زمینه‏ى توده‏اى توانسته‏اند با زور ولى مسلط در صحنه بمانند؛ چون آنها از مهره‏هایى منسجم و سازمانى دقیق برخوردارند و مادام که در این سازمان رخنه‏اى نیفتد و نفوذى نشود، کارى از پیش نمى‏رود. همان‏طور که شاه مادام که در دستگاهش نفوذ نشده بود، پا برجا بود. آن‏جا که گارد و ارتش او متزلزل شدند و در دستگاه منسجم او رخنه افتاد، فرار کرد.

این حقیقتى است که بدون تکیه بر توده‏ها مى‏توان حکومت کرد، که ممالک مرتجع منطقه شاهد آن هستند و با پشتیبانى توده‏ها مى‏شود زمین خورد که حکومت شیلى خود نمونه‏ى آن است.


📚 تطهیر با جارى قرآن، ج‏1، ص: 250