تتوی چهره سیدحسن نصرالله بر بدن جوان آلمانی با کلیدواژه "هیهات"!


و تتوی عکس سید روی قلب. انت فی قلبی